Map Mannau Croeso Cynnes

Mae'r map hwn yn dangos lleoliad y Mannau Croeso Cynnes yng Ngheredigion.

Mae’r manylion yn cynnwys amseroedd agor a syniad o’r hyn y gallwch ddod o hyd iddo pan fyddwch yn cyrraedd.


Aberteifi

Depot
35 Pendre,
Cardigan
Ceredigion
SA43 1JS

Caffi ddiogel i pobl ifanc 14 - 25 oed

Mynediad i cymorth, wybodaeth, cyflog gyda chefnogaeth a cwnsela.

Bwyd cymorthdaledig

Dydd Llun i Ddydd Gwener

11:00 - 19:00


Lisa Head
Depot@area43.co.uk
Mount Zion Baptist Church,
Priory Street,
Cardigan,
SA43 1BU
Pryd o fwyd cynnes, yn cynnwys pwdin a diodydd poeth yn y vestry.

Dydd Mawrth 18:00 - 21:00

29 Tachwedd i 20 Rhagfyr


Kerry Hackett
office@cardigan.church

Eglwys New Life

Lower Mwldan

Cardigan

SA43 1HRDiodydd poeth, setîau a fyrddau.

Ardal chwarae meddal i blant ifanc


Dydd Iau, Dydd Gwener a Dydd Sadwrn

10:00 - 18:00

Jenny Hewitt neu Mandy Faunch

nlcc966@gmail.com
Maes Mwldan
Bathhouse Road
Cardigan
SA43 1JZ
Lolfa gymunedol gynnes, bwyty a diodydd poeth, llyfrgell ac ystafell gyfarfod. Clwb 'Bridge' pob dydd Mercher. Cyfleusterau golchi dillad cymunedol ar agor i'r cyhoedd, Ystafell Grefftau gyda gweithgareddau.
7 diwrnod yr wythnos 8:30 - 16:30.

Hafwen Davies
hafwen.davies@caredig.co.uk


Llandysul

Ffynon,
Llandysul,
SA44 4HP

Bore Llun a Gwener 9.00-12.00 - Caffi a Clonc (taliad am diodydd poeth)

Dydd Mawrth a Dydd Mercher - man gweithio i'r rhai sy'n gweithio o gartref

Bore Iau 9:30 - 12:00 Grŵp rhiant a plentyn (rhodd-daliad bychan)Dydd Llun 9:00 - 12:00

Dydd Mawrth 8:30 - 16:00

Dydd Mercher 8:30 - 16:00

Dydd Iau 9:30 - 11:30

Dydd Gwener 9:00 - 12:00


Meirion Morris
meirion@llechwedd.cymru

Llyfrgell Llandysul,

Canolfan Ceredigion,

Llandysul,

SA44 4QSTe a choffi am ddim

Dydd Mawrth 10:00 - 16:00

Ail a'r Pedwerydd Sadwrn 10:00 - 12:00

Susan
llyfrgell@llandysul.cymru

Canolfan Deuluol Llandysul,

Y Fawydd

Llandysul

SS44 4HT.


Gêmau a gweithgareddau i blant a rhieni, diod boeth a byrbryd a chyfle i dreulio amser mewn cwmni eraill.

Tuesday, Wednesday and Thursday
13:00 - 16:00
Term time only

Miles Parker
07984072922
Pwerdy / Powerhouse Community and Art Centre
Chapel Street
Pont Tyweli
Llandysul
SA44 4AH
Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.

Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau

13:00 - 16:00

yn ystod tymor yr ysgol yn unig


Suzanne HughesOwen
vshug.2120@gmail.com


Llanbedr Pont Steffan

Camfan,
4 Drovers Road,
Lampeter,
SA48 7AT
Te a choffi anghyfyngedig drwy gydol y dydd.Amrywiaeth o weithgareddau a mynediad i'r rhyngrwyd.

Dydd Llun i Dydd Gwener

9:30 - 15:30


Louise Jenkins
Louise.jenkins@poblgroup.co.uk

Eglwys Methodistiaid Sant Thomas,

St Thomas' Street,

Lampeter,

SA48 7DQ


Bore coffi, te, coffi a biscedi. Man croeso cynnes a chymdeithasol.

Pob Dydd Mawrth 10:00 - 12:00
Revd Flis Randall
ceredigionsuper@outlook.com

Coedwig Gymunedol Longwood

Canolfan Longwood

Llanfair Clydogau

Lampeter

SA48 8NE


Mae Canolfan Ymwelwyr Coedwig Gymunedol Longwood ar agor ac yn gynnes yn ystod yr amseroedd agor isod.

Ar ddydd Mawrth mae sesiwn lles yn cael ei chynnal ar safle Ysgol y Goedwig, mae cinio cynnes yn cael ei goginio ar dân.


Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Gwener a Dydd Sadwrn

10:00 - 16:00


Robert Joyce
info@longwood-lampeter.org.uk

Neuadd Lloyd Thomas

Prifysgol y Drindod Dewi Sant

Llanbedr Pont Steffan

SA48 7ED

Paneidiau te a choffi am ddim. Bydd gofyn i defnyddwyr gofrestru yn ystod eu hymweliad cyntaf â’r Gofod fel y gallwn ddarparu tocynnau bwyd cynnes ar ddisgownt iddynt i’w defnyddio yng Nghaffi 1822 ar y campws.
Ar agor Dydd Llun, Dydd Mercher a Ddydd Iau 10:00-15:00.


Cei Newydd

Neuadd Goffa Cei Newydd

Ffordd Towyn

SA45 9QQClwb dydd Mercher: Gêmau Bwrdd, te, coffi, tost a bisgedi ar gael am ddim.

Dydd Mercher: 10:00 - 12:00
Julian Evans
nqhall@yahoo.com

Neuadd Goffa Pontgarreg,

Pontgarreg,

SA44 6AR

Bydd ein hystafell gymunedol ar agor ar gyfer cymdeithasu ynghyd â diodydd cynnes, papurau newydd a gêmau bwrdd.

Dydd Llun 10:00 - 12:00
Lorna Thompson
lornajthompson@gmail.com


Tregaron


Caffi a Siop Fferm Riverbank,

Glanbrennig,

Tregaron,

SY25 6QS

Uwd a chawl am ddim, gêmau, diodydd poeth a lliwio. Mae rhestl ddillad ar gael.

Dydd Llun: 15:00-18:00

Dydd Mercher: 09:30 - 12:00

Dydd Gwener: 15:00 - 18:00

Sue Kemp
01974 298008

Neuadd Goffa Tregaron,

Sgwar Tregaron,

Tregaron,

SY25 6JL


Lle cynnes cyfeillgar clyd a phryd cynnes am ddim. Mae sesiynau Aros a Chwarae i deuluoedd yn dechrau am 10:30, mae croeso i'r gymuned gyfan ymuno i gael pryd poeth am 12:00.

Dydd Mawrth

10:30 - 13:30

Ar gau am Nadolig 22/12 - 09/01


Canolfan Deulol Tregaron
cridrich31@yahoo.com
Caffi a Siop Llangeitho,
SY25 6TL
Lle cynnes i eistedd a mwynhau mwg o de neu goffi a thost am ddim.

Dydd Llun - Dydd Iau

09:00 - 14:00Ceridwen Richards
cridrich31@yahoo.com


Aberaeron

RAY Ceredigion

Pengloyn

Stryd Y Tabernacl

Aberaeron

SA46 0BN


Man Croeso Cynnes ar gyfer rhieni a gofalwyr plant bach. Darperir gweithgareddau a chinio am ddim.

Dydd Llun a Dydd Mawrth

09:30 - 14:30


Gill Byrne
gill.byrne@rayceredigion.org.uk

Tafarn y Vale,

Felinfach,

Lampeter,

SA48 8AE


Croeso cynnes a the neu goffi am ddim gyda mynediad at gemau bwrdd a deunydd darllen yn nhafarn gymunedol Y Fro Aeron yn Felinfach.

Monday: 6pm - 11pm

Tuesday: 6pm - 11pm

Wednesday: 6pm - 11pm

Thursday: 6pm - 11pm

Friday: 4pm - 12am

Saturday: 3pm - 1am

Sunday: 3pm - 7pm

Carys Lloyd
carys@tafarn.cymru

Canolfan Cymuned Pennant

Pennant

Llanon

Ceredigion

SY23 5PA


Gweithgareddau rheolaidd: Dosbarthiadau Ioga, Grŵp chwarae i blant 'Amser Tadau', clwb ieuenctid, dawns, dosbarthiadau ymarfer corff hygyrch, nosweithiau ffilm, côr, celf a chrefft, boreau coffi. Edrychwch ar y wefan i gael mwy o wybodaeth

Alexander Holloway
alex.holloway@hotmail.co.uk


Aberystwyth a'r ardal gyfagos

Ystafelloedd y Castell

Seaview Place

Aberystwyth

SY23 1DZY Ffynnon

Pŵl, gêmau, clonc, diodydd poeth a pryd poeth am 12:30

Dydd Llun 11:00 - 15:00

Dydd Gwener 11:00 - 15:00

Liz Rees
liz@stmikes.net

Canolfan Methodistiaid St Paul

Queen's Road,

Aberystwyth,

SY23 2NN

Diodydd poeth, prydau bwyd a gêmau bwrdd

Cinio - Dydd Mawrth a Dydd Iau rhwng 12:00 a 13:30


Dydd Mawrth 11:00 - 14:00

Dydd Iau 11:00 - 14:00

Dydd Gwener 19:00 - 21:00

Ruth

Eglwys Santes Anne,

Penparcau,

Aberystwyth,

SY23 1RY

Dydd Llun (tymor yr ysgol): Grŵp Babanod a Phlant Bach. Cyfle i'r plant chwarae ac i oedolion mwynhau diod gynnes yng nghwmni eraill sydd mewn sefyllfa debyg. Ddarperir diodydd a byrbrydau.


Dydd Mawrth: Gêmau, cwmni, diodydd poeth a bwyd.

Dydd Llun 09:30 - 12:00 Rhodd o £1

Dydd Mawrth 10:00 - 14:00 - Ni chodir tâl


Liz Rees
liz@stmikes.net

Cymunedau MHA Aberystwyth,

Hafan Y Waun,

Waunfawr,

Aberystwyth,

SY23 3AY


Pob Dydd Mawrth - Talwch fel chi'n teimlo: cwmni a diodydd poeth

Pob Dydd Iau - sesiwn cerdd agored am ddim

Dydd Mawrth 14:00 - 16:00

Dydd Iau 11:00 - 12:00

Karen Rees Roberts
Karen.ReesRoberts@mha.org.uk
01970 636 020

Canolfan y Morlan

Morfa Mawr

Aberystwyth

SY23 2HH


Diodydd Poeth, Cinio ysgafn, gofod i ymlacio a chael sgwrs a chyngor ar faterion pob dydd

Pob dydd Mercher

11:00 - 14:00

Eifion Roberts
morlan.aber@gmail.com

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 3BU


Gofod cyfforddus i bobl ymweld ag o i ddarllen, ymlacio, cymdeithasu a chael mynediad am ddim i'r we.
Ar agor Dydd Llun i Dydd Gwener: 09:00-17:00; Dydd Sadwrn 09:30-16:30
Nia Wyn Dafydd
gofyn@llyfrgell.cymru
01970 632800
Tafarn y Druid
Goginan
Aberystwyth
SY23 3NT
Hwb cynnes, cymunedol a gyfeillgar gyda wifi i bobl o bob oed ddod I weithio, cymdeithasu a chwarae gêmau bwrdd. Sesiynau 'jam' wythnosol, gwau a chlonc pythefnosol, cwis misol.
14:00 - 19:00 7 diwrnod yr wythnos.

Nigel Davies
01970 880265
The Bookshop by the Sea,
7 Market St,
Aberystwyth,
SY23 1JX

Lle cynnes i bobl ddod i eistedd.

Mae gofod gwaith ar gael i fyfyrwyr ac aelodau o'r cyhoedd, bydd diod boeth ar gael.

Dydd Mercher i Sadwrn

11:00 - 17:00

Dydd Sul: 12:00 - 16:00

Freya Blythe
thebookshopbythesea@gmail.com


Ceredigion Gogledd

Hwb Cymunedol Borth

Heol Clarach

Borth

SY24 5NL


Caffi talu fel chi'n teimlo

Ardal gêmau

Dosbarth crosio a sgyrsiau a gweithgareddau eraillDydd Gwener 09:00-15:30

Helen Williams
helen@borthfamilycentre.co.uk

Neuadd Rhydypennau,

Bow Street,

Ceredigion,

SY24 5BQ


Paned a bisgedi am ddim. Papurau newydd ar gael i'w ddarllen.

Gêmau bwrdd, cardiau a tennis bwrdd ayyb .


Dydd Gwener 10:00 - 12:00

Lila Piette
l.piette@btinternet.com

Nuadd Goffa Tal y Bont,

Tal y Bont,

SY24 5DY


Clwb Ieuenctid ar gyfer pobl 10 - 16 oed.

Dydd Gwener 18:30 - 20:30
Lowri Evans
lowri_masonevans@hotmail.com

Cletwr
Tre'r Ddol,
Ceredigion,
SY20 8PN
Lle cynnes a groesawgar yng nghaffi Cletwr. Gall ymwelwyr gwybod y byddant yn cael lle i eistedd, yn ddiysgog yn ardal ein caffi wedi'i amgylchynu gan awyrgylch diogel a chyfeillgar, gyda staff wrth law i gynorthwyo gydag unrhyw anghenion ychwanegol. Mae plygiau trydan ar gael, mae croeso i ymwelwyr bori drwy'r adran llyfrau ail law.

Dydd Llun i Dydd Sadwrn: 09:30 - 17:00

Dydd Sul: 09:30 - 16:00Chloe Birds
cletwr@cletwr.com

Mae'r map hwn yn dangos lleoliad y Mannau Croeso Cynnes yng Ngheredigion.

Mae’r manylion yn cynnwys amseroedd agor a syniad o’r hyn y gallwch ddod o hyd iddo pan fyddwch yn cyrraedd.


Aberteifi

Depot
35 Pendre,
Cardigan
Ceredigion
SA43 1JS

Caffi ddiogel i pobl ifanc 14 - 25 oed

Mynediad i cymorth, wybodaeth, cyflog gyda chefnogaeth a cwnsela.

Bwyd cymorthdaledig

Dydd Llun i Ddydd Gwener

11:00 - 19:00


Lisa Head
Depot@area43.co.uk
Mount Zion Baptist Church,
Priory Street,
Cardigan,
SA43 1BU
Pryd o fwyd cynnes, yn cynnwys pwdin a diodydd poeth yn y vestry.

Dydd Mawrth 18:00 - 21:00

29 Tachwedd i 20 Rhagfyr


Kerry Hackett
office@cardigan.church

Eglwys New Life

Lower Mwldan

Cardigan

SA43 1HRDiodydd poeth, setîau a fyrddau.

Ardal chwarae meddal i blant ifanc


Dydd Iau, Dydd Gwener a Dydd Sadwrn

10:00 - 18:00

Jenny Hewitt neu Mandy Faunch

nlcc966@gmail.com
Maes Mwldan
Bathhouse Road
Cardigan
SA43 1JZ
Lolfa gymunedol gynnes, bwyty a diodydd poeth, llyfrgell ac ystafell gyfarfod. Clwb 'Bridge' pob dydd Mercher. Cyfleusterau golchi dillad cymunedol ar agor i'r cyhoedd, Ystafell Grefftau gyda gweithgareddau.
7 diwrnod yr wythnos 8:30 - 16:30.

Hafwen Davies
hafwen.davies@caredig.co.uk


Llandysul

Ffynon,
Llandysul,
SA44 4HP

Bore Llun a Gwener 9.00-12.00 - Caffi a Clonc (taliad am diodydd poeth)

Dydd Mawrth a Dydd Mercher - man gweithio i'r rhai sy'n gweithio o gartref

Bore Iau 9:30 - 12:00 Grŵp rhiant a plentyn (rhodd-daliad bychan)Dydd Llun 9:00 - 12:00

Dydd Mawrth 8:30 - 16:00

Dydd Mercher 8:30 - 16:00

Dydd Iau 9:30 - 11:30

Dydd Gwener 9:00 - 12:00


Meirion Morris
meirion@llechwedd.cymru

Llyfrgell Llandysul,

Canolfan Ceredigion,

Llandysul,

SA44 4QSTe a choffi am ddim

Dydd Mawrth 10:00 - 16:00

Ail a'r Pedwerydd Sadwrn 10:00 - 12:00

Susan
llyfrgell@llandysul.cymru

Canolfan Deuluol Llandysul,

Y Fawydd

Llandysul

SS44 4HT.


Gêmau a gweithgareddau i blant a rhieni, diod boeth a byrbryd a chyfle i dreulio amser mewn cwmni eraill.

Tuesday, Wednesday and Thursday
13:00 - 16:00
Term time only

Miles Parker
07984072922
Pwerdy / Powerhouse Community and Art Centre
Chapel Street
Pont Tyweli
Llandysul
SA44 4AH
Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.

Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau

13:00 - 16:00

yn ystod tymor yr ysgol yn unig


Suzanne HughesOwen
vshug.2120@gmail.com


Llanbedr Pont Steffan

Camfan,
4 Drovers Road,
Lampeter,
SA48 7AT
Te a choffi anghyfyngedig drwy gydol y dydd.Amrywiaeth o weithgareddau a mynediad i'r rhyngrwyd.

Dydd Llun i Dydd Gwener

9:30 - 15:30


Louise Jenkins
Louise.jenkins@poblgroup.co.uk

Eglwys Methodistiaid Sant Thomas,

St Thomas' Street,

Lampeter,

SA48 7DQ


Bore coffi, te, coffi a biscedi. Man croeso cynnes a chymdeithasol.

Pob Dydd Mawrth 10:00 - 12:00
Revd Flis Randall
ceredigionsuper@outlook.com

Coedwig Gymunedol Longwood

Canolfan Longwood

Llanfair Clydogau

Lampeter

SA48 8NE


Mae Canolfan Ymwelwyr Coedwig Gymunedol Longwood ar agor ac yn gynnes yn ystod yr amseroedd agor isod.

Ar ddydd Mawrth mae sesiwn lles yn cael ei chynnal ar safle Ysgol y Goedwig, mae cinio cynnes yn cael ei goginio ar dân.


Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Gwener a Dydd Sadwrn

10:00 - 16:00


Robert Joyce
info@longwood-lampeter.org.uk

Neuadd Lloyd Thomas

Prifysgol y Drindod Dewi Sant

Llanbedr Pont Steffan

SA48 7ED

Paneidiau te a choffi am ddim. Bydd gofyn i defnyddwyr gofrestru yn ystod eu hymweliad cyntaf â’r Gofod fel y gallwn ddarparu tocynnau bwyd cynnes ar ddisgownt iddynt i’w defnyddio yng Nghaffi 1822 ar y campws.
Ar agor Dydd Llun, Dydd Mercher a Ddydd Iau 10:00-15:00.


Cei Newydd

Neuadd Goffa Cei Newydd

Ffordd Towyn

SA45 9QQClwb dydd Mercher: Gêmau Bwrdd, te, coffi, tost a bisgedi ar gael am ddim.

Dydd Mercher: 10:00 - 12:00
Julian Evans
nqhall@yahoo.com

Neuadd Goffa Pontgarreg,

Pontgarreg,

SA44 6AR

Bydd ein hystafell gymunedol ar agor ar gyfer cymdeithasu ynghyd â diodydd cynnes, papurau newydd a gêmau bwrdd.

Dydd Llun 10:00 - 12:00
Lorna Thompson
lornajthompson@gmail.com


Tregaron


Caffi a Siop Fferm Riverbank,

Glanbrennig,

Tregaron,

SY25 6QS

Uwd a chawl am ddim, gêmau, diodydd poeth a lliwio. Mae rhestl ddillad ar gael.

Dydd Llun: 15:00-18:00

Dydd Mercher: 09:30 - 12:00

Dydd Gwener: 15:00 - 18:00

Sue Kemp
01974 298008

Neuadd Goffa Tregaron,

Sgwar Tregaron,

Tregaron,

SY25 6JL


Lle cynnes cyfeillgar clyd a phryd cynnes am ddim. Mae sesiynau Aros a Chwarae i deuluoedd yn dechrau am 10:30, mae croeso i'r gymuned gyfan ymuno i gael pryd poeth am 12:00.

Dydd Mawrth

10:30 - 13:30

Ar gau am Nadolig 22/12 - 09/01


Canolfan Deulol Tregaron
cridrich31@yahoo.com
Caffi a Siop Llangeitho,
SY25 6TL
Lle cynnes i eistedd a mwynhau mwg o de neu goffi a thost am ddim.

Dydd Llun - Dydd Iau

09:00 - 14:00Ceridwen Richards
cridrich31@yahoo.com


Aberaeron

RAY Ceredigion

Pengloyn

Stryd Y Tabernacl

Aberaeron

SA46 0BN


Man Croeso Cynnes ar gyfer rhieni a gofalwyr plant bach. Darperir gweithgareddau a chinio am ddim.

Dydd Llun a Dydd Mawrth

09:30 - 14:30


Gill Byrne
gill.byrne@rayceredigion.org.uk

Tafarn y Vale,

Felinfach,

Lampeter,

SA48 8AE


Croeso cynnes a the neu goffi am ddim gyda mynediad at gemau bwrdd a deunydd darllen yn nhafarn gymunedol Y Fro Aeron yn Felinfach.

Monday: 6pm - 11pm

Tuesday: 6pm - 11pm

Wednesday: 6pm - 11pm

Thursday: 6pm - 11pm

Friday: 4pm - 12am

Saturday: 3pm - 1am

Sunday: 3pm - 7pm

Carys Lloyd
carys@tafarn.cymru

Canolfan Cymuned Pennant

Pennant

Llanon

Ceredigion

SY23 5PA


Gweithgareddau rheolaidd: Dosbarthiadau Ioga, Grŵp chwarae i blant 'Amser Tadau', clwb ieuenctid, dawns, dosbarthiadau ymarfer corff hygyrch, nosweithiau ffilm, côr, celf a chrefft, boreau coffi. Edrychwch ar y wefan i gael mwy o wybodaeth

Alexander Holloway
alex.holloway@hotmail.co.uk


Aberystwyth a'r ardal gyfagos

Ystafelloedd y Castell

Seaview Place

Aberystwyth

SY23 1DZY Ffynnon

Pŵl, gêmau, clonc, diodydd poeth a pryd poeth am 12:30

Dydd Llun 11:00 - 15:00

Dydd Gwener 11:00 - 15:00

Liz Rees
liz@stmikes.net

Canolfan Methodistiaid St Paul

Queen's Road,

Aberystwyth,

SY23 2NN

Diodydd poeth, prydau bwyd a gêmau bwrdd

Cinio - Dydd Mawrth a Dydd Iau rhwng 12:00 a 13:30


Dydd Mawrth 11:00 - 14:00

Dydd Iau 11:00 - 14:00

Dydd Gwener 19:00 - 21:00

Ruth

Eglwys Santes Anne,

Penparcau,

Aberystwyth,

SY23 1RY

Dydd Llun (tymor yr ysgol): Grŵp Babanod a Phlant Bach. Cyfle i'r plant chwarae ac i oedolion mwynhau diod gynnes yng nghwmni eraill sydd mewn sefyllfa debyg. Ddarperir diodydd a byrbrydau.


Dydd Mawrth: Gêmau, cwmni, diodydd poeth a bwyd.

Dydd Llun 09:30 - 12:00 Rhodd o £1

Dydd Mawrth 10:00 - 14:00 - Ni chodir tâl


Liz Rees
liz@stmikes.net

Cymunedau MHA Aberystwyth,

Hafan Y Waun,

Waunfawr,

Aberystwyth,

SY23 3AY


Pob Dydd Mawrth - Talwch fel chi'n teimlo: cwmni a diodydd poeth

Pob Dydd Iau - sesiwn cerdd agored am ddim

Dydd Mawrth 14:00 - 16:00

Dydd Iau 11:00 - 12:00

Karen Rees Roberts
Karen.ReesRoberts@mha.org.uk
01970 636 020

Canolfan y Morlan

Morfa Mawr

Aberystwyth

SY23 2HH


Diodydd Poeth, Cinio ysgafn, gofod i ymlacio a chael sgwrs a chyngor ar faterion pob dydd

Pob dydd Mercher

11:00 - 14:00

Eifion Roberts
morlan.aber@gmail.com

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 3BU


Gofod cyfforddus i bobl ymweld ag o i ddarllen, ymlacio, cymdeithasu a chael mynediad am ddim i'r we.
Ar agor Dydd Llun i Dydd Gwener: 09:00-17:00; Dydd Sadwrn 09:30-16:30
Nia Wyn Dafydd
gofyn@llyfrgell.cymru
01970 632800
Tafarn y Druid
Goginan
Aberystwyth
SY23 3NT
Hwb cynnes, cymunedol a gyfeillgar gyda wifi i bobl o bob oed ddod I weithio, cymdeithasu a chwarae gêmau bwrdd. Sesiynau 'jam' wythnosol, gwau a chlonc pythefnosol, cwis misol.
14:00 - 19:00 7 diwrnod yr wythnos.

Nigel Davies
01970 880265
The Bookshop by the Sea,
7 Market St,
Aberystwyth,
SY23 1JX

Lle cynnes i bobl ddod i eistedd.

Mae gofod gwaith ar gael i fyfyrwyr ac aelodau o'r cyhoedd, bydd diod boeth ar gael.

Dydd Mercher i Sadwrn

11:00 - 17:00

Dydd Sul: 12:00 - 16:00

Freya Blythe
thebookshopbythesea@gmail.com


Ceredigion Gogledd

Hwb Cymunedol Borth

Heol Clarach

Borth

SY24 5NL


Caffi talu fel chi'n teimlo

Ardal gêmau

Dosbarth crosio a sgyrsiau a gweithgareddau eraillDydd Gwener 09:00-15:30

Helen Williams
helen@borthfamilycentre.co.uk

Neuadd Rhydypennau,

Bow Street,

Ceredigion,

SY24 5BQ


Paned a bisgedi am ddim. Papurau newydd ar gael i'w ddarllen.

Gêmau bwrdd, cardiau a tennis bwrdd ayyb .


Dydd Gwener 10:00 - 12:00

Lila Piette
l.piette@btinternet.com

Nuadd Goffa Tal y Bont,

Tal y Bont,

SY24 5DY


Clwb Ieuenctid ar gyfer pobl 10 - 16 oed.

Dydd Gwener 18:30 - 20:30
Lowri Evans
lowri_masonevans@hotmail.com

Cletwr
Tre'r Ddol,
Ceredigion,
SY20 8PN
Lle cynnes a groesawgar yng nghaffi Cletwr. Gall ymwelwyr gwybod y byddant yn cael lle i eistedd, yn ddiysgog yn ardal ein caffi wedi'i amgylchynu gan awyrgylch diogel a chyfeillgar, gyda staff wrth law i gynorthwyo gydag unrhyw anghenion ychwanegol. Mae plygiau trydan ar gael, mae croeso i ymwelwyr bori drwy'r adran llyfrau ail law.

Dydd Llun i Dydd Sadwrn: 09:30 - 17:00

Dydd Sul: 09:30 - 16:00Chloe Birds
cletwr@cletwr.com

Mannau Croeso Cynnes

Am 2 Mis

Mae'r pinnau ar y map yn dangos lle mae'r Mannau Croeso Cynnes yng Ngheredigion. 

Llusgo'r map i weld lleoliadau gwahanol. Defnyddiwch yr allweddi zoom i ddod o hyd i fwy o fanylion. 

Cliciwch ar y pinnau i ddarganfod mwy am y Lle Croeso Cynnes.

Diweddaru: 09 Rhag 2022, 10:25 AC