Map Mannau Croeso Cynnes

Mae'r map hwn yn dangos lleoliad y Mannau Croeso Cynnes yng Ngheredigion.

Mae’r manylion yn cynnwys amseroedd agor a syniad o’r hyn y gallwch ddod o hyd iddo pan fyddwch yn cyrraedd.


Aberteifi

Depot
35 Pendre,
Cardigan
Ceredigion
SA43 1JS

Caffi ddiogel i pobl ifanc 14 - 25 oed

Mynediad i cymorth, wybodaeth, cyflog gyda chefnogaeth a cwnsela.

Bwyd cymorthdaledig

Dydd Llun i Ddydd Gwener

11:00 - 19:00


Lisa Head
Depot@area43.co.uk
Mount Zion Baptist Church,
Priory Street,
Cardigan,
SA43 1BU
Pryd o fwyd cynnes, yn cynnwys pwdin a diodydd poeth yn y vestry.

Dydd Mawrth 18:00 - 21:00

29 Tachwedd i 20 Rhagfyr


Kerry Hackett
office@cardigan.church

Eglwys New Life

Lower Mwldan

Cardigan

SA43 1HRDiodydd poeth, setîau a fyrddau.

Ardal chwarae meddal i blant ifanc


Dydd Iau, Dydd Gwener a Dydd Sadwrn

10:00 - 18:00

Jenny Hewitt neu Mandy Faunch

nlcc966@gmail.com
Maes Mwldan
Bathhouse Road
Cardigan
SA43 1JZ
Lolfa gymunedol gynnes, bwyty a diodydd poeth, llyfrgell ac ystafell gyfarfod. Clwb 'Bridge' pob dydd Mercher. Cyfleusterau golchi dillad cymunedol ar agor i'r cyhoedd, Ystafell Grefftau gyda gweithgareddau.


Trefnir y gynhadledd gan Age Cymru Dyfed o fewn Maes Mwldan, ac rydym yn cynnig cawl poeth, te, coffi a bisgedi. Papurau newydd a chylchgronau i'w darllen, gemau bwrdd i chwarae, sgwrsio a chwmni. Hefyd gwybodaeth am y gwasanaethau ehangach a gynigir gan Age Cymru Dyfed.
7 diwrnod yr wythnos 8:30 - 16:30.
Dydd Mawrth: 11:00 - 16:00
Cawl ar gael 11:30 - 14:00Hafwen Davies

Kim.Bacon@agecymrudyfed.org.uk Kim Bacon
Canolfan Dyffryn Aberporth, Aberteifi, Ceredigion SA43 2EU
Rydym yn cynnig bore coffi a chlwb crefft yn y prynhawn pob wythnos. Clwb cinio wythnosol. Wifi am ddim. Oergell gymunedol - rheilen dillad - cyfnewid llyfrau/dvd am ddim - clwb gwau.

Dydd Llun: 10:00 - 12:00
Dydd Mawrth: 10:00 - 16:00
Dydd Mercher: 10:00 - 14:30
Dydd Gwener: 10:00 - 12:00
Dydd Sadwrn: 10:00 - 12:00

Sue Lewis

avhprojectofficer@gmail.com
Eglwys Sant Tudful, Llechryd SA43 2NR
Man cynnes gyda chroeso cyfeillgar i bawb. Mae gennym ni de a choffi am ddim, cylchgronau a phapurau newydd.
Dydd Gwener: 10:00 - 12:00

David Beman


Llandysul

Ffynon,
Llandysul,
SA44 4HP

Bore Llun a Gwener 9.00-12.00 - Caffi a Clonc (taliad am diodydd poeth)

Dydd Mawrth a Dydd Mercher - man gweithio i'r rhai sy'n gweithio o gartref

Bore Iau 9:30 - 12:00 Grŵp rhiant a plentyn (rhodd-daliad bychan)Dydd Llun 9:00 - 12:00

Dydd Mawrth 8:30 - 16:00

Dydd Mercher 8:30 - 16:00

Dydd Iau 9:30 - 11:30

Dydd Gwener 9:00 - 12:00


Meirion Morris
meirion@llechwedd.cymru

Llyfrgell Llandysul,

Canolfan Ceredigion,

Llandysul,

SA44 4QSTe a choffi am ddim

Dydd Mawrth 10:00 - 16:00

Ail a'r Pedwerydd Sadwrn 10:00 - 12:00

Susan
llyfrgell@llandysul.cymru

Canolfan Deuluol Llandysul,

Y Fawydd

Llandysul

SS44 4HT.


Gemau a gweithgareddau i blant a rhieni, diod boeth a byrbryd a chyfle i dreulio amser mewn cwmni eraill.

Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau

13:00 - 16:00

Term time only

Miles Parker
07984072922
Pwerdy / Powerhouse
Canolfan Cymunedol a Cerdd
Chapel Street
Pont Tyweli
Llandysul
SA44 4AH
Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.


Pob dydd Llun 10:30 - 12:30


Suzanne HughesOwen
vshug.2120@gmail.com


Llanbedr Pont Steffan

Camfan,
4 Drovers Road,
Lampeter,
SA48 7AT
Te a choffi anghyfyngedig drwy gydol y dydd.Amrywiaeth o weithgareddau a mynediad i'r rhyngrwyd.

Dydd Llun i Dydd Gwener

9:30 - 15:30


Louise Jenkins
Louise.jenkins@poblgroup.co.uk

Eglwys Methodistiaid Sant Thomas,

St Thomas' Street,

Lampeter,

SA48 7DQ


Bore coffi, te, coffi a biscedi. Man croeso cynnes a chymdeithasol.

Pob Dydd Mawrth 10:00 - 12:00
Revd Flis Randall
ceredigionsuper@outlook.com

Coedwig Gymunedol Longwood

Canolfan Longwood

Llanfair Clydogau

Lampeter

SA48 8NE


Mae Canolfan Ymwelwyr Coedwig Gymunedol Longwood ar agor ac yn gynnes yn ystod yr amseroedd agor isod.

Ar ddydd Mawrth mae sesiwn lles yn cael ei chynnal ar safle Ysgol y Goedwig, mae cinio cynnes yn cael ei goginio ar dân.


Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Gwener a Dydd Sadwrn

10:00 - 16:00


Robert Joyce
info@longwood-lampeter.org.uk

Neuadd Lloyd Thomas

Prifysgol y Drindod Dewi Sant

Llanbedr Pont Steffan

SA48 7ED

Paneidiau te a choffi am ddim. Bydd gofyn i defnyddwyr gofrestru yn ystod eu hymweliad cyntaf â’r Gofod fel y gallwn ddarparu tocynnau bwyd cynnes ar ddisgownt iddynt i’w defnyddio yng Nghaffi 1822 ar y campws.
Ar agor Dydd Llun, Dydd Mercher a Ddydd Iau 10:00-15:00.


Cei Newydd

Neuadd Goffa Cei Newydd

Ffordd Towyn

SA45 9QQClwb dydd Mercher: Gemau Bwrdd, te, coffi, tost a bisgedi ar gael am ddim.

Dydd Mercher: 10:00 - 12:00
Julian Evans
nqhall@yahoo.com

Neuadd Goffa Pontgarreg,

Pontgarreg,

SA44 6AR

Bydd ein hystafell gymunedol ar agor ar gyfer cymdeithasu ynghyd â diodydd cynnes, papurau newydd a gemau bwrdd.

Dydd Llun 10:00 - 12:00
Lorna Thompson
lornajthompson@gmail.com


Tregaron


Caffi a Siop Fferm Riverbank,

Glanbrennig,

Tregaron,

SY25 6QS

Uwd a chawl am ddim, gemau, diodydd poeth a lliwio. Mae rhestl ddillad ar gael.

Dydd Llun: 15:00-18:00

Dydd Mercher: 09:30 - 12:00

Dydd Gwener: 15:00 - 18:00

Sue Kemp
01974 298008

Neuadd Goffa Tregaron,

Sgwar Tregaron,

Tregaron,

SY25 6JL


Lle cynnes cyfeillgar clyd a phryd cynnes am ddim. Mae sesiynau Aros a Chwarae i deuluoedd yn dechrau am 10:30, mae croeso i'r gymuned gyfan ymuno i gael pryd poeth am 12:00.

Dydd Mawrth

10:30 - 13:30

Ar gau am Nadolig 22/12 - 09/01


Canolfan Deulol Tregaron
cridrich31@yahoo.com
Caffi a Siop Llangeitho,
SY25 6TL
Lle cynnes i eistedd a mwynhau mwg o de neu goffi a thost am ddim.

Dydd Llun - Dydd Iau

09:00 - 14:00Ceridwen Richards
cridrich31@yahoo.com
Canolfan Edward Richard,
Ystrad Meurig,
Ceredigion,
SY25 6AA


Mae digwyddiadau'n digwydd ar draws y mis, mae'r manylion wedi'u cynnwys isod. Mae croeso i rodd wrth fynychu.
Pob ail ddydd Iau'r mis: Bore coffi 10:30 - 12:00
Pob pedwerydd dydd Iau'r mis: clwb cinio 12:30 (mae archebu lle yn hanfodol)
Bob dydd Mawrth: Dosbarth ymarfer corff addfwyn 16:00 - 16:55


Canolfan Edward Richard Centre
Mynachlog Fawr,
Abbey Road,
Pontrhydfendigaid
SY25 6ES

Bore coffi misol - diodydd poeth, cacennau, cylchgronau, grŵp cyfeillgar.
O ddydd Mercher i ddydd Sadwrn pob wythnos - arddangosfa gyda llefydd i eistedd ac archwilio ein casgliad a'n llyfrau cyfeirio, mynediad am ddim.

Bore coffi - Dydd Llun diwethaf pob mis
Arddangosfa - dydd Mercher i ddydd Sadwrn 11:00 - 15:00 (gwiriwch y wefan i gadarnhau)

info@strataflorida.org.uk

Festri Bronant, SY23 4TG
Cyfle i gymdeithasu, i ddysgu mwy am hanes ein pentref ac o bosib i chwarae gêmau bwrdd neu rhoi tro ar waith llaw neu grefft, a chyfle hefyd i ddysgwyr i ymarfer eu Cymraeg. Ond yn bwysicaf oll, i fwynhau cwmni’n gilydd.
Dydd Gwener cyntaf pob mis
14:00 - 16:00

Eirlys Morgan


Aberaeron

RAY Ceredigion

Pengloyn

Stryd Y Tabernacl

Aberaeron

SA46 0BN


Man Croeso Cynnes ar gyfer rhieni a gofalwyr plant bach. Darperir gweithgareddau a chinio am ddim.

Dydd Llun a Dydd Mawrth

09:30 - 14:30


Gill Byrne
gill.byrne@rayceredigion.org.uk

Tafarn y Vale,

Felinfach,

Lampeter,

SA48 8AE


Croeso cynnes a the neu goffi am ddim gyda mynediad at gemau bwrdd a deunydd darllen yn nhafarn gymunedol Y Fro Aeron yn Felinfach.

Dydd Llun: 10:00 - 12:00

Dydd Mawrth: 10:00 - 16:00

Dydd Mercher: 10:00 - 14:30

Dydd Gwener: 10:00 - 12:00

Dydd Sadwrn: 10:00 - 12:00

Carys Lloyd
carys@tafarn.cymru

Canolfan Cymuned Pennant

Pennant

Llanon

Ceredigion

SY23 5PA


Gweithgareddau rheolaidd: Dosbarthiadau Ioga, Grŵp chwarae i blant 'Amser Tadau', clwb ieuenctid, dawns, dosbarthiadau ymarfer corff hygyrch, nosweithiau ffilm, côr, celf a chrefft, boreau coffi. Edrychwch ar y wefan i gael mwy o wybodaeth

Alexander Holloway
alex.holloway@hotmail.co.uk
Neuadd Eglwys y Drindod Sanctaidd,
Aberaeron,
Ceredigion,
SA46 0AY

Lle cynnes a chroesawgar i bawb fwynhau sgwrsio, cynhesrwydd, gemau a chyngor. Bydd diodydd poeth, cawl a chacennau am ddim ar gael. Mae gennym hefyd wybodaeth am ein Banc Bwyd 5K+. Mae croeso i bawb.
Dydd Gwener: 10:00 - 16:00
Mrs Lee Oldale


Aberystwyth a'r ardal gyfagos

Ystafelloedd y Castell

Seaview Place

Aberystwyth

SY23 1DZY Ffynnon

Pŵl, gemau, clonc, diodydd poeth a pryd poeth am 12:30

Dydd Llun 11:00 - 15:00

Dydd Gwener 11:00 - 15:00

Liz Rees
liz@stmikes.net

Canolfan Methodistiaid St Paul

Queen's Road,

Aberystwyth,

SY23 2NN

Diodydd poeth, prydau bwyd a gemau bwrdd

Cinio - Dydd Mawrth a Dydd Iau rhwng 12:00 a 13:30


Dydd Mawrth 11:00 - 14:00

Dydd Iau 11:00 - 14:00

Dydd Gwener 19:00 - 21:00

Ruth

Eglwys Santes Anne,

Penparcau,

Aberystwyth,

SY23 1RY

Dydd Llun (tymor yr ysgol): Grŵp Babanod a Phlant Bach. Cyfle i'r plant chwarae ac i oedolion mwynhau diod gynnes yng nghwmni eraill sydd mewn sefyllfa debyg. Ddarperir diodydd a byrbrydau.


Dydd Mawrth: Gemau, cwmni, diodydd poeth a bwyd.

Dydd Llun 09:30 - 12:00 Rhodd o £1

Dydd Mawrth 10:00 - 14:00 - Ni chodir tâl


Liz Rees
liz@stmikes.net

Cymunedau MHA Aberystwyth,

Hafan Y Waun,

Waunfawr,

Aberystwyth,

SY23 3AY


Pob Dydd Mawrth - Talwch fel chi'n teimlo: cwmni a diodydd poeth

Pob Dydd Iau - sesiwn cerdd agored am ddim

Dydd Mawrth 14:00 - 16:00

Dydd Iau 11:00 - 12:00

Karen Rees Roberts
Karen.ReesRoberts@mha.org.uk
01970 636 020

Canolfan y Morlan

Morfa Mawr

Aberystwyth

SY23 2HH


Diodydd Poeth, Cinio ysgafn, gofod i ymlacio a chael sgwrs a chyngor ar faterion pob dydd

Pob dydd Mercher

11:00 - 14:00

Eifion Roberts
morlan.aber@gmail.com

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 3BU


Gofod cyfforddus i bobl ymweld ag o i ddarllen, ymlacio, cymdeithasu a chael mynediad am ddim i'r we.
Ar agor Dydd Llun i Dydd Gwener: 09:00-17:00; Dydd Sadwrn 09:30-16:30
Nia Wyn Dafydd
gofyn@llyfrgell.cymru
01970 632800
Tafarn y Druid
Goginan
Aberystwyth
SY23 3NT
Hwb cynnes, cymunedol a gyfeillgar gyda wifi i bobl o bob oed ddod I weithio, cymdeithasu a chwarae gemau bwrdd. Sesiynau 'jam' wythnosol, gwau a chlonc pythefnosol, cwis misol.
14:00 - 19:00 7 diwrnod yr wythnos.

Nigel Davies
01970 880265
The Bookshop by the Sea,
7 Market St,
Aberystwyth,
SY23 1JX

Lle cynnes i bobl ddod i eistedd.

Mae gofod gwaith ar gael i fyfyrwyr ac aelodau o'r cyhoedd, bydd diod boeth ar gael.

Dydd Mercher i Sadwrn

11:00 - 17:00

Dydd Sul: 12:00 - 16:00

Freya Blythe
thebookshopbythesea@gmail.com

Plas Antaron,
Penparcau,
Aberystwyth,
SY23 1sf

Mae ein Caffi/Bar a'n Lolfa ar agor i unrhyw un sydd â salwch cronig, sy'n cyfyngu ar fywyd/eu gofalwyr, pobl hŷn, a phobl ag anableddau. Mae dewisiad o gemau a llyfrau ar gael i'w defnyddio, ac rydym yn gobeithio sgrinio ffilmiau ar ambell ddyddiad dethol. Bydd lluniaeth am ddim a chinio poeth yn cael ei weini i westeion. Cysylltwch â ni ymlaen llaw i gadarnhau eich lle, i ganiatáu trefniadau arlwyo digonol.

Dydd Gwener - 10:00 - 14:00

Alex Hollick

Tel: 01970 611550, Email: admin@hahav.org.uk
Ystafell Letygarwch
Eglwys y Merthyron Cymreig
Lôn Piercefield
Penparcau
Aberystwyth
SY23 1RX


Te, coffi, cawl a rholiau bara a chyfle i weddïo, sgwrsio neu chwarae gemau. Bydd cyfleusterau gwefru ar gael hefyd. Darparwyd gan Blwyf y Merthyron Cymreig a chydlynir hwy gan Gymdeithas St Vincent de Paul (SVP).
Dydd Sul
13:00 - 16:00


Madeleine Stocks
01970 617159 aberystwyth@menevia.org
Cymrodoriaeth Gristnogol Elim,
Tan y Cae,
Aberystwyth,
SY23 1JF


Diodydd poeth, lluniaeth ysgafn

Dydd Mercher: 11:00 - 14:00

Alison Garrod
Info@elimaberystwyth.com

Neuadd yr Eglwys Llanbadarn,
Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth
SY23 3QX

Lluniaeth ysgafn - te, coffi, bisgedi, sŵp. Toiledau, hygyrch i bawb, cymdeithasu mewn lle cynnes
Dydd Mercher: 10:00 - 13:30

Canon Andrew Loat
01970 624638
churchhall.llanbadarn@gmail.com


Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth SY23 3DE

Croeso i bawb i ddod i weithio neu gymdeithasu yn bar y Theatr. Mae'n gynnes ac mae 'na wi-fi am ddim.
Dydd Llun i Dydd Sadwrn 9:00 - 22:00
Louise Amery
01970 623232 artsadmin@aber.ac.uk


Ceredigion Gogledd

Hwb Cymunedol Borth

Heol Clarach

Borth

SY24 5NL


Caffi talu fel chi'n teimlo

Ardal gemau

Dosbarth crosio a sgyrsiau a gweithgareddau eraillDydd Gwener 09:00-15:30

Helen Williams
helen@borthfamilycentre.co.uk

Neuadd Rhydypennau,

Bow Street,

Ceredigion,

SY24 5BQ


Paned a bisgedi am ddim. Papurau newydd ar gael i'w ddarllen.

Gemau bwrdd, cardiau a tennis bwrdd ayyb .


Dydd Gwener 10:00 - 12:00

Lila Piette
l.piette@btinternet.com

Nuadd Goffa Tal y Bont,

Tal y Bont,

SY24 5DY


Clwb Ieuenctid ar gyfer pobl 10 - 16 oed.

Dydd Gwener 18:30 - 20:30
Lowri Evans
lowri_masonevans@hotmail.com

Cletwr
Tre'r Ddol,
Ceredigion,
SY20 8PN
Lle cynnes a groesawgar yng nghaffi Cletwr. Gall ymwelwyr gwybod y byddant yn cael lle i eistedd, yn ddiysgog yn ardal ein caffi wedi'i amgylchynu gan awyrgylch diogel a chyfeillgar, gyda staff wrth law i gynorthwyo gydag unrhyw anghenion ychwanegol. Mae plygiau trydan ar gael, mae croeso i ymwelwyr bori drwy'r adran llyfrau ail law.

Dydd Llun i Dydd Sadwrn: 09:30 - 17:00

Dydd Sul: 09:30 - 16:00Chloe Birds
cletwr@cletwr.com

Ystafell Waelod - Neuadd Goffa Talybont.

Mae’r man cynnes yn cael ei gynnal yn Ystafell Waelod, Neuadd Goffa Talybont.
Mae paned a bisgedi ar gael.

Croeso i bawb gan gynnwys plant. Mae rhai teganau a gemau a llyfrau lliwio i blant.

Dydd Mercher: 13:30 - 17:00

Catrin M S Davies

catrin.m.s.davies@ceredigion.llyw.cymru

Yr Ystafell Haearn, Ffwrnais, Eglwys Fach, SY20 8SY
Dewch i ymuno â ni am ddiod gynnes. Man Croeso Cynnes anffurfiol ar gyfer eistedd, darllen, gwau, chwarae cardiau, scrabble, gwyddbwyll neu ddal i fyny.
Mae croeso i roddion i dalu am gost llogi'r ystafell.


Dydd Mawrth: 14:00 - 17:00

Harry Toland and Claire Toland
hht@aber.ac.uk, clizztoland@gmail.com

Mae'r map hwn yn dangos lleoliad y Mannau Croeso Cynnes yng Ngheredigion.

Mae’r manylion yn cynnwys amseroedd agor a syniad o’r hyn y gallwch ddod o hyd iddo pan fyddwch yn cyrraedd.


Aberteifi

Depot
35 Pendre,
Cardigan
Ceredigion
SA43 1JS

Caffi ddiogel i pobl ifanc 14 - 25 oed

Mynediad i cymorth, wybodaeth, cyflog gyda chefnogaeth a cwnsela.

Bwyd cymorthdaledig

Dydd Llun i Ddydd Gwener

11:00 - 19:00


Lisa Head
Depot@area43.co.uk
Mount Zion Baptist Church,
Priory Street,
Cardigan,
SA43 1BU
Pryd o fwyd cynnes, yn cynnwys pwdin a diodydd poeth yn y vestry.

Dydd Mawrth 18:00 - 21:00

29 Tachwedd i 20 Rhagfyr


Kerry Hackett
office@cardigan.church

Eglwys New Life

Lower Mwldan

Cardigan

SA43 1HRDiodydd poeth, setîau a fyrddau.

Ardal chwarae meddal i blant ifanc


Dydd Iau, Dydd Gwener a Dydd Sadwrn

10:00 - 18:00

Jenny Hewitt neu Mandy Faunch

nlcc966@gmail.com
Maes Mwldan
Bathhouse Road
Cardigan
SA43 1JZ
Lolfa gymunedol gynnes, bwyty a diodydd poeth, llyfrgell ac ystafell gyfarfod. Clwb 'Bridge' pob dydd Mercher. Cyfleusterau golchi dillad cymunedol ar agor i'r cyhoedd, Ystafell Grefftau gyda gweithgareddau.


Trefnir y gynhadledd gan Age Cymru Dyfed o fewn Maes Mwldan, ac rydym yn cynnig cawl poeth, te, coffi a bisgedi. Papurau newydd a chylchgronau i'w darllen, gemau bwrdd i chwarae, sgwrsio a chwmni. Hefyd gwybodaeth am y gwasanaethau ehangach a gynigir gan Age Cymru Dyfed.
7 diwrnod yr wythnos 8:30 - 16:30.
Dydd Mawrth: 11:00 - 16:00
Cawl ar gael 11:30 - 14:00Hafwen Davies

Kim.Bacon@agecymrudyfed.org.uk Kim Bacon
Canolfan Dyffryn Aberporth, Aberteifi, Ceredigion SA43 2EU
Rydym yn cynnig bore coffi a chlwb crefft yn y prynhawn pob wythnos. Clwb cinio wythnosol. Wifi am ddim. Oergell gymunedol - rheilen dillad - cyfnewid llyfrau/dvd am ddim - clwb gwau.

Dydd Llun: 10:00 - 12:00
Dydd Mawrth: 10:00 - 16:00
Dydd Mercher: 10:00 - 14:30
Dydd Gwener: 10:00 - 12:00
Dydd Sadwrn: 10:00 - 12:00

Sue Lewis

avhprojectofficer@gmail.com
Eglwys Sant Tudful, Llechryd SA43 2NR
Man cynnes gyda chroeso cyfeillgar i bawb. Mae gennym ni de a choffi am ddim, cylchgronau a phapurau newydd.
Dydd Gwener: 10:00 - 12:00

David Beman


Llandysul

Ffynon,
Llandysul,
SA44 4HP

Bore Llun a Gwener 9.00-12.00 - Caffi a Clonc (taliad am diodydd poeth)

Dydd Mawrth a Dydd Mercher - man gweithio i'r rhai sy'n gweithio o gartref

Bore Iau 9:30 - 12:00 Grŵp rhiant a plentyn (rhodd-daliad bychan)Dydd Llun 9:00 - 12:00

Dydd Mawrth 8:30 - 16:00

Dydd Mercher 8:30 - 16:00

Dydd Iau 9:30 - 11:30

Dydd Gwener 9:00 - 12:00


Meirion Morris
meirion@llechwedd.cymru

Llyfrgell Llandysul,

Canolfan Ceredigion,

Llandysul,

SA44 4QSTe a choffi am ddim

Dydd Mawrth 10:00 - 16:00

Ail a'r Pedwerydd Sadwrn 10:00 - 12:00

Susan
llyfrgell@llandysul.cymru

Canolfan Deuluol Llandysul,

Y Fawydd

Llandysul

SS44 4HT.


Gemau a gweithgareddau i blant a rhieni, diod boeth a byrbryd a chyfle i dreulio amser mewn cwmni eraill.

Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau

13:00 - 16:00

Term time only

Miles Parker
07984072922
Pwerdy / Powerhouse
Canolfan Cymunedol a Cerdd
Chapel Street
Pont Tyweli
Llandysul
SA44 4AH
Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.


Pob dydd Llun 10:30 - 12:30


Suzanne HughesOwen
vshug.2120@gmail.com


Llanbedr Pont Steffan

Camfan,
4 Drovers Road,
Lampeter,
SA48 7AT
Te a choffi anghyfyngedig drwy gydol y dydd.Amrywiaeth o weithgareddau a mynediad i'r rhyngrwyd.

Dydd Llun i Dydd Gwener

9:30 - 15:30


Louise Jenkins
Louise.jenkins@poblgroup.co.uk

Eglwys Methodistiaid Sant Thomas,

St Thomas' Street,

Lampeter,

SA48 7DQ


Bore coffi, te, coffi a biscedi. Man croeso cynnes a chymdeithasol.

Pob Dydd Mawrth 10:00 - 12:00
Revd Flis Randall
ceredigionsuper@outlook.com

Coedwig Gymunedol Longwood

Canolfan Longwood

Llanfair Clydogau

Lampeter

SA48 8NE


Mae Canolfan Ymwelwyr Coedwig Gymunedol Longwood ar agor ac yn gynnes yn ystod yr amseroedd agor isod.

Ar ddydd Mawrth mae sesiwn lles yn cael ei chynnal ar safle Ysgol y Goedwig, mae cinio cynnes yn cael ei goginio ar dân.


Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Gwener a Dydd Sadwrn

10:00 - 16:00


Robert Joyce
info@longwood-lampeter.org.uk

Neuadd Lloyd Thomas

Prifysgol y Drindod Dewi Sant

Llanbedr Pont Steffan

SA48 7ED

Paneidiau te a choffi am ddim. Bydd gofyn i defnyddwyr gofrestru yn ystod eu hymweliad cyntaf â’r Gofod fel y gallwn ddarparu tocynnau bwyd cynnes ar ddisgownt iddynt i’w defnyddio yng Nghaffi 1822 ar y campws.
Ar agor Dydd Llun, Dydd Mercher a Ddydd Iau 10:00-15:00.


Cei Newydd

Neuadd Goffa Cei Newydd

Ffordd Towyn

SA45 9QQClwb dydd Mercher: Gemau Bwrdd, te, coffi, tost a bisgedi ar gael am ddim.

Dydd Mercher: 10:00 - 12:00
Julian Evans
nqhall@yahoo.com

Neuadd Goffa Pontgarreg,

Pontgarreg,

SA44 6AR

Bydd ein hystafell gymunedol ar agor ar gyfer cymdeithasu ynghyd â diodydd cynnes, papurau newydd a gemau bwrdd.

Dydd Llun 10:00 - 12:00
Lorna Thompson
lornajthompson@gmail.com


Tregaron


Caffi a Siop Fferm Riverbank,

Glanbrennig,

Tregaron,

SY25 6QS

Uwd a chawl am ddim, gemau, diodydd poeth a lliwio. Mae rhestl ddillad ar gael.

Dydd Llun: 15:00-18:00

Dydd Mercher: 09:30 - 12:00

Dydd Gwener: 15:00 - 18:00

Sue Kemp
01974 298008

Neuadd Goffa Tregaron,

Sgwar Tregaron,

Tregaron,

SY25 6JL


Lle cynnes cyfeillgar clyd a phryd cynnes am ddim. Mae sesiynau Aros a Chwarae i deuluoedd yn dechrau am 10:30, mae croeso i'r gymuned gyfan ymuno i gael pryd poeth am 12:00.

Dydd Mawrth

10:30 - 13:30

Ar gau am Nadolig 22/12 - 09/01


Canolfan Deulol Tregaron
cridrich31@yahoo.com
Caffi a Siop Llangeitho,
SY25 6TL
Lle cynnes i eistedd a mwynhau mwg o de neu goffi a thost am ddim.

Dydd Llun - Dydd Iau

09:00 - 14:00Ceridwen Richards
cridrich31@yahoo.com
Canolfan Edward Richard,
Ystrad Meurig,
Ceredigion,
SY25 6AA


Mae digwyddiadau'n digwydd ar draws y mis, mae'r manylion wedi'u cynnwys isod. Mae croeso i rodd wrth fynychu.
Pob ail ddydd Iau'r mis: Bore coffi 10:30 - 12:00
Pob pedwerydd dydd Iau'r mis: clwb cinio 12:30 (mae archebu lle yn hanfodol)
Bob dydd Mawrth: Dosbarth ymarfer corff addfwyn 16:00 - 16:55


Canolfan Edward Richard Centre
Mynachlog Fawr,
Abbey Road,
Pontrhydfendigaid
SY25 6ES

Bore coffi misol - diodydd poeth, cacennau, cylchgronau, grŵp cyfeillgar.
O ddydd Mercher i ddydd Sadwrn pob wythnos - arddangosfa gyda llefydd i eistedd ac archwilio ein casgliad a'n llyfrau cyfeirio, mynediad am ddim.

Bore coffi - Dydd Llun diwethaf pob mis
Arddangosfa - dydd Mercher i ddydd Sadwrn 11:00 - 15:00 (gwiriwch y wefan i gadarnhau)

info@strataflorida.org.uk

Festri Bronant, SY23 4TG
Cyfle i gymdeithasu, i ddysgu mwy am hanes ein pentref ac o bosib i chwarae gêmau bwrdd neu rhoi tro ar waith llaw neu grefft, a chyfle hefyd i ddysgwyr i ymarfer eu Cymraeg. Ond yn bwysicaf oll, i fwynhau cwmni’n gilydd.
Dydd Gwener cyntaf pob mis
14:00 - 16:00

Eirlys Morgan


Aberaeron

RAY Ceredigion

Pengloyn

Stryd Y Tabernacl

Aberaeron

SA46 0BN


Man Croeso Cynnes ar gyfer rhieni a gofalwyr plant bach. Darperir gweithgareddau a chinio am ddim.

Dydd Llun a Dydd Mawrth

09:30 - 14:30


Gill Byrne
gill.byrne@rayceredigion.org.uk

Tafarn y Vale,

Felinfach,

Lampeter,

SA48 8AE


Croeso cynnes a the neu goffi am ddim gyda mynediad at gemau bwrdd a deunydd darllen yn nhafarn gymunedol Y Fro Aeron yn Felinfach.

Dydd Llun: 10:00 - 12:00

Dydd Mawrth: 10:00 - 16:00

Dydd Mercher: 10:00 - 14:30

Dydd Gwener: 10:00 - 12:00

Dydd Sadwrn: 10:00 - 12:00

Carys Lloyd
carys@tafarn.cymru

Canolfan Cymuned Pennant

Pennant

Llanon

Ceredigion

SY23 5PA


Gweithgareddau rheolaidd: Dosbarthiadau Ioga, Grŵp chwarae i blant 'Amser Tadau', clwb ieuenctid, dawns, dosbarthiadau ymarfer corff hygyrch, nosweithiau ffilm, côr, celf a chrefft, boreau coffi. Edrychwch ar y wefan i gael mwy o wybodaeth

Alexander Holloway
alex.holloway@hotmail.co.uk
Neuadd Eglwys y Drindod Sanctaidd,
Aberaeron,
Ceredigion,
SA46 0AY

Lle cynnes a chroesawgar i bawb fwynhau sgwrsio, cynhesrwydd, gemau a chyngor. Bydd diodydd poeth, cawl a chacennau am ddim ar gael. Mae gennym hefyd wybodaeth am ein Banc Bwyd 5K+. Mae croeso i bawb.
Dydd Gwener: 10:00 - 16:00
Mrs Lee Oldale


Aberystwyth a'r ardal gyfagos

Ystafelloedd y Castell

Seaview Place

Aberystwyth

SY23 1DZY Ffynnon

Pŵl, gemau, clonc, diodydd poeth a pryd poeth am 12:30

Dydd Llun 11:00 - 15:00

Dydd Gwener 11:00 - 15:00

Liz Rees
liz@stmikes.net

Canolfan Methodistiaid St Paul

Queen's Road,

Aberystwyth,

SY23 2NN

Diodydd poeth, prydau bwyd a gemau bwrdd

Cinio - Dydd Mawrth a Dydd Iau rhwng 12:00 a 13:30


Dydd Mawrth 11:00 - 14:00

Dydd Iau 11:00 - 14:00

Dydd Gwener 19:00 - 21:00

Ruth

Eglwys Santes Anne,

Penparcau,

Aberystwyth,

SY23 1RY

Dydd Llun (tymor yr ysgol): Grŵp Babanod a Phlant Bach. Cyfle i'r plant chwarae ac i oedolion mwynhau diod gynnes yng nghwmni eraill sydd mewn sefyllfa debyg. Ddarperir diodydd a byrbrydau.


Dydd Mawrth: Gemau, cwmni, diodydd poeth a bwyd.

Dydd Llun 09:30 - 12:00 Rhodd o £1

Dydd Mawrth 10:00 - 14:00 - Ni chodir tâl


Liz Rees
liz@stmikes.net

Cymunedau MHA Aberystwyth,

Hafan Y Waun,

Waunfawr,

Aberystwyth,

SY23 3AY


Pob Dydd Mawrth - Talwch fel chi'n teimlo: cwmni a diodydd poeth

Pob Dydd Iau - sesiwn cerdd agored am ddim

Dydd Mawrth 14:00 - 16:00

Dydd Iau 11:00 - 12:00

Karen Rees Roberts
Karen.ReesRoberts@mha.org.uk
01970 636 020

Canolfan y Morlan

Morfa Mawr

Aberystwyth

SY23 2HH


Diodydd Poeth, Cinio ysgafn, gofod i ymlacio a chael sgwrs a chyngor ar faterion pob dydd

Pob dydd Mercher

11:00 - 14:00

Eifion Roberts
morlan.aber@gmail.com

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 3BU


Gofod cyfforddus i bobl ymweld ag o i ddarllen, ymlacio, cymdeithasu a chael mynediad am ddim i'r we.
Ar agor Dydd Llun i Dydd Gwener: 09:00-17:00; Dydd Sadwrn 09:30-16:30
Nia Wyn Dafydd
gofyn@llyfrgell.cymru
01970 632800
Tafarn y Druid
Goginan
Aberystwyth
SY23 3NT
Hwb cynnes, cymunedol a gyfeillgar gyda wifi i bobl o bob oed ddod I weithio, cymdeithasu a chwarae gemau bwrdd. Sesiynau 'jam' wythnosol, gwau a chlonc pythefnosol, cwis misol.
14:00 - 19:00 7 diwrnod yr wythnos.

Nigel Davies
01970 880265
The Bookshop by the Sea,
7 Market St,
Aberystwyth,
SY23 1JX

Lle cynnes i bobl ddod i eistedd.

Mae gofod gwaith ar gael i fyfyrwyr ac aelodau o'r cyhoedd, bydd diod boeth ar gael.

Dydd Mercher i Sadwrn

11:00 - 17:00

Dydd Sul: 12:00 - 16:00

Freya Blythe
thebookshopbythesea@gmail.com

Plas Antaron,
Penparcau,
Aberystwyth,
SY23 1sf

Mae ein Caffi/Bar a'n Lolfa ar agor i unrhyw un sydd â salwch cronig, sy'n cyfyngu ar fywyd/eu gofalwyr, pobl hŷn, a phobl ag anableddau. Mae dewisiad o gemau a llyfrau ar gael i'w defnyddio, ac rydym yn gobeithio sgrinio ffilmiau ar ambell ddyddiad dethol. Bydd lluniaeth am ddim a chinio poeth yn cael ei weini i westeion. Cysylltwch â ni ymlaen llaw i gadarnhau eich lle, i ganiatáu trefniadau arlwyo digonol.

Dydd Gwener - 10:00 - 14:00

Alex Hollick

Tel: 01970 611550, Email: admin@hahav.org.uk
Ystafell Letygarwch
Eglwys y Merthyron Cymreig
Lôn Piercefield
Penparcau
Aberystwyth
SY23 1RX


Te, coffi, cawl a rholiau bara a chyfle i weddïo, sgwrsio neu chwarae gemau. Bydd cyfleusterau gwefru ar gael hefyd. Darparwyd gan Blwyf y Merthyron Cymreig a chydlynir hwy gan Gymdeithas St Vincent de Paul (SVP).
Dydd Sul
13:00 - 16:00


Madeleine Stocks
01970 617159 aberystwyth@menevia.org
Cymrodoriaeth Gristnogol Elim,
Tan y Cae,
Aberystwyth,
SY23 1JF


Diodydd poeth, lluniaeth ysgafn

Dydd Mercher: 11:00 - 14:00

Alison Garrod
Info@elimaberystwyth.com

Neuadd yr Eglwys Llanbadarn,
Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth
SY23 3QX

Lluniaeth ysgafn - te, coffi, bisgedi, sŵp. Toiledau, hygyrch i bawb, cymdeithasu mewn lle cynnes
Dydd Mercher: 10:00 - 13:30

Canon Andrew Loat
01970 624638
churchhall.llanbadarn@gmail.com


Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth SY23 3DE

Croeso i bawb i ddod i weithio neu gymdeithasu yn bar y Theatr. Mae'n gynnes ac mae 'na wi-fi am ddim.
Dydd Llun i Dydd Sadwrn 9:00 - 22:00
Louise Amery
01970 623232 artsadmin@aber.ac.uk


Ceredigion Gogledd

Hwb Cymunedol Borth

Heol Clarach

Borth

SY24 5NL


Caffi talu fel chi'n teimlo

Ardal gemau

Dosbarth crosio a sgyrsiau a gweithgareddau eraillDydd Gwener 09:00-15:30

Helen Williams
helen@borthfamilycentre.co.uk

Neuadd Rhydypennau,

Bow Street,

Ceredigion,

SY24 5BQ


Paned a bisgedi am ddim. Papurau newydd ar gael i'w ddarllen.

Gemau bwrdd, cardiau a tennis bwrdd ayyb .


Dydd Gwener 10:00 - 12:00

Lila Piette
l.piette@btinternet.com

Nuadd Goffa Tal y Bont,

Tal y Bont,

SY24 5DY


Clwb Ieuenctid ar gyfer pobl 10 - 16 oed.

Dydd Gwener 18:30 - 20:30
Lowri Evans
lowri_masonevans@hotmail.com

Cletwr
Tre'r Ddol,
Ceredigion,
SY20 8PN
Lle cynnes a groesawgar yng nghaffi Cletwr. Gall ymwelwyr gwybod y byddant yn cael lle i eistedd, yn ddiysgog yn ardal ein caffi wedi'i amgylchynu gan awyrgylch diogel a chyfeillgar, gyda staff wrth law i gynorthwyo gydag unrhyw anghenion ychwanegol. Mae plygiau trydan ar gael, mae croeso i ymwelwyr bori drwy'r adran llyfrau ail law.

Dydd Llun i Dydd Sadwrn: 09:30 - 17:00

Dydd Sul: 09:30 - 16:00Chloe Birds
cletwr@cletwr.com

Ystafell Waelod - Neuadd Goffa Talybont.

Mae’r man cynnes yn cael ei gynnal yn Ystafell Waelod, Neuadd Goffa Talybont.
Mae paned a bisgedi ar gael.

Croeso i bawb gan gynnwys plant. Mae rhai teganau a gemau a llyfrau lliwio i blant.

Dydd Mercher: 13:30 - 17:00

Catrin M S Davies

catrin.m.s.davies@ceredigion.llyw.cymru

Yr Ystafell Haearn, Ffwrnais, Eglwys Fach, SY20 8SY
Dewch i ymuno â ni am ddiod gynnes. Man Croeso Cynnes anffurfiol ar gyfer eistedd, darllen, gwau, chwarae cardiau, scrabble, gwyddbwyll neu ddal i fyny.
Mae croeso i roddion i dalu am gost llogi'r ystafell.


Dydd Mawrth: 14:00 - 17:00

Harry Toland and Claire Toland
hht@aber.ac.uk, clizztoland@gmail.com
Diweddaru: 25 Ebr 2023, 04:35 PM